top of page

Informatie over uw hospitalisatie bij een heelkundige NKO ingreep.

Afspraken rond de concrete modaliteiten van uw ingreep


In principe wordt uw hospitalisatie en de ingreep die dient te gebeuren door dr. Van Haesendonck persoonlijk met u afgesproken en toegelicht. Dit houdt het belang in van de raadpleging die u bij de dokter hebt. Zelfs indien u meent voor uzelf een vrij nauwkeurig beeld te hebben van wat uw behandeling inhoudt, is het gesprek met de dokter meestal nuttig omdat aspecten belicht kunnen worden waarover u zelf mogelijk nog niet nagedacht had. Misverstanden en nodeloze ongerustheid worden op deze wijze vermeden. 


Naar het ziekenhuis toe wordt de timing van ingreep en hospitalisatie steeds door de arts gecommuniceerd. U onderneemt op dit vlak zelf beter niets om verwarring, dubbele boeking enz.... te voorkomen. Het is belangrijk dat u op het afgesproken uur aanwezig bent in het ziekenhuis. Indien onvoorziene omstandigheden uw opname in het ziekenhuis verhinderen, gelieve dan de opnameplanner te verwittigen.

Wat brengt u best wel/niet mee naar het ziekenhuis?


Voor de opnamedienst:
•    uw identiteitskaart

•    gegevens van mutualiteit en/of verzekering


Voor de verpleegafdeling:
•    toiletgerief, nachtgoed, ondergoed, kamerjas en pantoffels (niet voor dagziekenhuis)
•    bloedgroep kaart als u deze hebt
•    de ingevulde vragenlijst anesthesie (indien algemene narcose)
•    de ingevulde medicatie lijst (indien van toepassing)
•    uw thuismedicatie (indien mogelijk in de originele verpakking)
•    de verwijsbrief van de huisarts of de behandelende geneesheer
•    eventueel onderzoeksresultaten
•    antitrombose kousen (indien u die reeds in uw bezit heeft van een vorige opname)
•    het telefoonnummer van een persoon die wij tijdens uw verblijf kunnen bereiken
•    een lijst van allergieën


Andere tips:
•    Breng best geen waardevolle voorwerpen mee, laat juwelen thuis
•    Verwijder nagellak en draag best geen make-up
•    Neem de avond voor de ingreep een douche of bad
•    Indien u problemen heeft bij het invullen van de vragenlijst en/of medicatie lijst, kan u terecht bij uw huisarts.

 

De voorbereiding van uw hospitalisatie en de heelkundige ingreep
Uw leeftijd, uw algemene gezondheid, de chronische medicatie die u eventueel neemt, eventuele allergieën, de behandeling die we voor ogen hebben,... Verschillende factoren hebben een invloed op wat concreet wordt afgesproken rond een hospitalisatie en operatie. Samen met uw huisarts en de anesthesist (indien het om een ingreep onder algemene verdoving gaat) houden we met deze factoren rekening en zullen we zo nodig voorafgaande onderzoeken laten uitvoeren.
Als algemeen principe geldt dat voorbereidende onderzoeken steeds afgerond dienen te zijn op de dag van de hospitalisatie. Wanneer u opgenomen wordt voor een ingreep onder algemene verdoving zal u bijna altijd nuchter dienen te zijn op het moment van opname. Concreet wil dit zeggen dat u voor de narcose niets mag gegeten of gedronken hebben - zelfs geen glas water! In de praktijk komt dit er dus op neer dat u meestal vanaf middernacht voorafgaand aan de opname nuchter moet blijven. Dit is werkelijk van groot belang: indien de maag niet leeg is kan dit bij de narcose tot ernstige verwikkelingen leiden. Noodzakelijke medicatie mag nog 's morgens met een kleine slok water worden ingenomen. 


Het typische verloop van uw verblijf in het ziekenhuis
Bij de planning werd een uur van opname in het ziekenhuis afgesproken. Het afgesproken tijdstip van opname heeft niets te maken met het tijdstip waarop uw ingreep zal doorgaan. Op het moment van planning van uw operatie is immers het ganse operatieprogramma van dr. Van Haesendonck voor die dag waarschijnlijk nog niet gekend. Het is dus niet zo dat u een tijdstip van operatie kan "opeisen" of dat de volgorde afhangt van een "first come, first serve" principe. Verschillende factoren bepalen samen de volgorde van een operatieprogramma (leeftijd van de verschillende patiënten van het dagprogramma, volgorde van operatietypes, beschikbaarheid van instrumentarium, beschikbaarheid van personeel, van bedden op afdeling....etc.). Na inschrijving in de opnamedienst van het ziekenhuis wordt u naar uw kamer gebracht, daar ontvangen door een verpleegkundige van uw afdeling die u wegwijs maakt en de nodige praktische formaliteiten met u doorneemt. Dan is het dus wachten tot u aan de beurt bent.


Na beëindiging van uw operatie wordt u naar de ontwaakkamer gebracht, waar gespecialiseerde verpleegkundigen en de anesthesist op u toezien tijdens het eerste ontwaken, eerste pijnstilling toedienen... Zij beslissen gezamenlijk wanneer u voldoende "helder" bent om terug te mogen naar uw kamer waar u tenslotte onder een minder toezicht vertoeft. Dr. Van Haesendonck komt u verder op de dag zeker nog uitleggen hoe de operatie verlopen is en hoe het verder moet. Bij daghospitalisatie wordt u nog dezelfde dag voor 18u ontslagen. Bij sommige ingrepen is het belangrijk dat u de eerstvolgende 24 uur (of langer) onder het toezicht van arts en verpleegkundigen blijft, zodat het ontslag pas de volgende dag plaats heeft. Voor u daadwerkelijk opnieuw naar huis toe gaat moeten wel alle formulieren (werkonbekwaamheid, ziekenfonds, verzekering) ingevuld zijn, de te volgen medicatie en de volgende controle raadpleging zijn afgesproken. Dr. Van Haesendonck brengt na het ontslag uw huisarts schriftelijk op de hoogte van operatie en hospitalisatieverloop. 


Een algemene verdoving en de voorbereiding hiertoe 
De meeste NKO ingrepen gebeuren onder algemene verdoving of narcose. De anesthesist waakt over uw lichaamsfuncties tijdens deze narcose, hij/zij is hierin gespecialiseerd en zal deze taak optimaal kunnen vervullen als alle risicofactoren vooraf correct ingeschat worden. Hiertoe gebruikt de dienst anesthesie van het ziekenhuis een standaard vragenlijst, die u waarschijnlijk reeds vanwege dr. Van Haesendonck mee kreeg. 


De administratieve formaliteiten
Nog tijdens uw verblijf in het ziekenhuis zal dr. Van Haesendonck u de nodige papieren verstrekken en invullen die in deze context nodig zijn. Indien u specifieke in te vullen formulieren hebt, is het handig deze mee te brengen bij opname. De werkonbekwaamheid hangt af van uw ziekte en operatietype, maar ook van het soort werk dat u doet en van het verloop van uw herstel. Denk eraan om ook de formulieren van uw ziekenfonds mee te brengen die bestemd zijn voor deadviserend geneesheer en die oa. moeten dienen om aan het ziekenfonds de aanvangsdatum en de aard van uw ziekte mee te delen. Zeker voor werknemers met een arbeiderscontract (die een door de werkgever gewaarborgd weekloon hebben) is het belangrijk dit formulier binnen één week na de aanvang van ziekte ingevuld door te sturen. Bedienden hebben meestal een gewaarborgd maandloon, hier is deze termijn dus minder kritisch. Aanvullende en hospitalisatieverzekeringen hanteren meestal eigen formulieren en/of elektronische communicatiemiddelen. Indien u de gepaste formulieren reeds in uw bezit hebt, is het handig ook deze mee te brengen bij opname, zij kunnen evenwel ook later nog in orde gebracht worden.

Opvolging na ontslag
U hebt een afspraak voor controle bij dr. Van Haesendonck gekregen op het moment van uw ontslag. Bij daghospitalisatie wordt aan u meestal gevraagd om zelf deze controle telefonisch of online af te spreken. Het is evident dat de chirurg u op het moment van ontslag uitlegt welke de normale verschijnselen zijn in de eerste dagen na uw operatie, en welke verschijnselen alarmerend zijn. Toch kan niet elke vraag die nadien rijst voorzien worden. Aarzel daarom niet contact te nemen via het telefoon nr. van het ziekenhuis (015/891010) kan u ten allen tijde een secretaresse (of verpleegkundige van de spoedgevallendienst) bereiken die u met hem kan doorverbinden of hem snel met u contact laten nemen. Er is ook - 24/24, 7/7 - een NKO arts van wacht die via de spoedgevallendienst van het Sint Maarten Ziekenhuis kan opgeroepen worden. Ook bij normaal postoperatief verloop dient uw toestand te worden opgevolgd met raadpleging(en) door dr. Van Haesendonck zelf, die de details van Uw operatie best kent, nadien kan de opvolging mee gebeuren door de huisarts of verwijzend specialist. Dr Van Haesendonck brengt na het ontslag uw huisarts schriftelijk op de hoogte van operatie- en hospitalisatieverloop.

 

bottom of page